Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Ασφάλεια και Υγεία

Αν ψάχνετε για τα “προγράμματα κατάρτισης” μας τότε “πατήστε εδώ”.

Ο δεύτερος τομέας υπηρεσιών μας ειδικεύεται στην Ασφάλεια και Υγεία και στην Αξιολόγηση Κινδύνων τα οποία παρέχονται στην Κύπρο. Αυτά περιλαμβάνουν:

Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνου

Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων

Έλεγχοι Ασφαλείας

Έρευνες Περιστατικών

Πολιτικές και Διαδικασίες

Αναγνώριση Κινδύνου

Σχέδια Διασφάλισης ποιότητας

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας (Νόμος 1996-2011 και 173/2002) κάθε εργοδότης υποχρεούται να εφαρμόζει τα ακόλουθα:

 • Να έχει γραπτή αξιολόγηση κινδύνου
 • Να λάβει την απαραίτητη ασφάλεια και προφυλάξεις για τους κινδύνους
 • Να προετοιμάσει σχέδια δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • Να μεταβιβάσει ευθύνες και καθήκοντα Ασφάλειας και Υγείας (εκπαιδευμένους πρώτους βοηθούς, εκπαιδευμένο προσωπικό στην πυρασφάλεια και μέλη της επιτροπής ασφάλειας)
 • Διαδικασίες ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση των εγγράφων
 • Την εκπλήρωση των συνεχιζόμενων απαιτήσεων κατάρτισης του νόμου
 • Μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας και εγχειρίδιο ασφάλειας
 • Να διατηρεί μητρώα ατυχημάτων, κινδύνων και εργολάβων
 • Έντυπα αναγνώρισης, εκτίμησης, ελέγχου και παρακολούθησης κινδύνων
 • Διαδικασίες εκκένωσης και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 • Ένα σύστημα εκκένωσης – εάν απαιτείται
 • Σχέδιο αποκατάστασης και διαχείρισης τραυματισμών – εάν απαιτείται
 • Εκπαίδευση διαχειριστών και αξιωματικών ασφαλείας για τη χρήση του συστήματος

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια

Μπορούμε να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για την Ασφάλεια και Υγεία στις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα “Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας”.

Για τα άτομα που έχουν διοριστεί αρμόδιοι Ασφάλειας και Υγείας υπάρχει το “Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό NEBOSH” το οποίο είναι κατάλληλο και αναγνωρισμένο παγκοσμίως.