Ασφάλεια και Υγεία στον Χώρο Εργασίας

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτή την εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση στην Ασφάλεια και Υγεία είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε μεγάλους οργανισμούς όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι. Σε κάθε χώρο εργασίας είναι αναγκαίο το προσωπικό να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας και υποχρέωση του κάθε εργοδότη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών της νομοθεσίας  (Κ.Δ.Π 238/2021, Κ.Δ.Π 158/2021) σχετικά με την ασφάλεια και υγειά στην εργασία.

Η εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγραμματισμού όλων των εργασιών σε κάθε επιχείρηση, αφού μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να προλαμβάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών και άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων στο προσωπικό, στους πελάτες και άλλα επηρεαζόμενα μέρη.

Το προσωπικό πρέπει να είναι προετοιμασμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο, για την εκτίμηση πιθανών κινδύνων και την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Ποιος είναι κατάλληλος για αυτό το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται Διευθυντικό/Διοικητικό προσωπικό, Υπεύθυνους/Αναπληρωτές Ασφάλειας και σε τους αντιπροσώπους ασφάλειας (μέλη των επιτροπών ασφαλείας).

Διάρκεια: 6 ώρες

Στόχος Προγράμματος

  • Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας.
  • Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας τους.
  • Να προάγουν θέματα ασφάλειας και υγείας ανάμεσα στο προσωπικό για τη δημιουργία κουλτούρας.
  • Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
  • Να χρησιμοποιούν ορθά τα μέσα ατομικής προστασίας, τον εξοπλισμό πυρόσβεσης, τις χημικές ουσίες, τον ηλεκτρισμό, τα εργαλεία στο χώρο εργασίας.
  • Να εφαρμόζουν μεθοδολογίες και εργαλεία αναγνώρισης, εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες – αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα – θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής για το σεμινάριο.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Αυτό το μάθημα είναι διαθέσιμο μόνο για οργανισμούς. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού και συνήθως πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Αν θέλετε να οργανώσετε ένα μάθημα για τους υπαλλήλους της εταιρείας σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 777 8 7779 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

No Events

    In-House Training for Health & Safety: